BIG TYPE LOGOS COLLECTION

 • Alexey Kanygin                                                                                                                                                   //01
  Midnight Space
 • Evgeniy Davydenko                                                                                                                                           //02
  Brutality Shop
 • Grisha Zimov                                                                                                                                                   //03
  Virustop
 • Yana Snezinskaya                                                                                                                                              //04
  Kermi Market
 • Tikhon Reztcov                                                                                                                                                   //05
  Edinorozhek​​​​​​​
 • Grisha Zimov                                                                                                                                                      //06
  Kiru
 • Evgeniy Davydenko                                                                                                                                           //07
  Arrows
 • Max Nizhnikov                                                                                                                                                    //08
  Flaxvy​​​​​​​
 • Alexandr Orlov                                                                                                                                                    //09
  Shayba
 • Grisha Zimov                                                                                                                                                      //10
  Kliner​​​​​​​
 • Tikhon Reztcov                                                                                                                                                   //11
  Tavrida​​​​​​​
 • Grisha Zimov                                                                                                                                                      //12
  703
 • Simon Pshennik                                                                                                                                                 //13
  QMEO​​​​​​​
 • Max Nizhnikov                                                                                                                                                    //14
  Kozzol​​​​​​​
 • Vlad Aldokin                                                                                                                                                        //15
  Botaniq​​​​​​​
 • Alexey Kanygin                                                                                                                                                   //16
  Arento
 • Alexey Kanygin                                                                                                                                                   //17
  Laverti
 • Max Nizhnikov                                                                                                                                                    //18
  Axotik​​​​​​​
 • Simon Pshennik                                                                                                                                                 //19
  SP (Simon Pshennik)​​​​​​​

 • Tikhon Reztcov                                                                                                                                                   //20
  Valley of Color​​​​​​​
 • Grisha Zimov                                                                                                                                                      //21
  AKS​​​​​​​
 • Alexandr Orlov                                                                                                                                                    //22
  Logoskill​​​​​​​
 • Yasha Cheshirskaya                                                                                                                                          //23
  Annchoo​​​​​​​
 • Aleksandra Valyikina                                                                                                                                          //24
  Peddle​​​​​​​
 • Ruslan Gadzhiev                                                                                                                                                //25
  Edelweiss
 • Alexandr Orlov                                                                                                                                                    //26
  Koren'​​​​​​​
 • Ruslan Gadzhiev                                                                                                                                                //27
  Pochti Iskusstvo
 • Yasha Cheshirskaya                                                                                                                                          //28
  YC (Yasha Cheshirskaya)
 • Nikita Ivanov                                                                                                                                                       //29
  Kefir​​​​​​​
 • Yana Snezinskaya                                                                                                                                              //30
  Mosaic​​​​​​​
 • Evgeniy Davydenko                                                                                                                                           //31
  Vista Optica​​​​​​​
 • Vlad Aldokin                                                                                                                                                        //32

 • Nikita Ivanov                                                                                                                                                       //33
  Kvan​​​​​​​
 • Nikita Ivanov                                                                                                                                                       //34
  DNA​​​​​​​
 • Alexey Kanygin                                                                                                                                                   //35
  Hellgram

 • Max Nizhnikov                                                                                                                                                    //36
  Felish
 • Bogdan Ostafiiv                                                                                                                                                  //37
  Hardwood​​​​​​​
 • Tikhon Reztcov                                                                                                                                                   //38
  Anvil​​​​​​​
 • Simon Pshennik                                                                                                                                                 //39
  VPI​​​​​​​
 • Yana Snezinskaya                                                                                                                                              //40
  Button​​​​​​​
 • Tikhon Reztcov                                                                                                                                                   //41
  Animalues​​​​​​​​​​​​​​
 • Aleksandra Valyikina                                                                                                                                          //42
  5 Bars​​​​​​​
 • Bogdan Ostafiiv                                                                                                                                                  //43
  Rase 1​​​​​​​
 • Yana Snezinskaya                                                                                                                                              //44
  ​​​​​​​Kalliston
 • Aleksandra Valyikina                                                                                                                                          //45
  Deities​​​​​​​​​​​​​​
 • Alexandr Orlov                                                                                                                                                    //46
  Pokazhy Cho Umeesh​​​​​​​​​​​​​​
 • Alexandr Orlov                                                                                                                                                    //47
  Mikron​​​​​​​
 • Evgeniya Pilipenko                                                                                                                                             //48
  La Note
 • Tikhon Reztcov                                                                                                                                                   //49
  Stop Pustyr'​​​​​​​
 • Evgeniya Pilipenko                                                                                                                                             //50
  Plan
 • Please appreciate if you like this project
  |
  |
  |
  V​​​​​​​